تبلیغات
گیلان جان - ایشپتکا...
تاریخ : پنجشنبه 27 شهریور 1393 | 09:29 ق.ظ | نویسنده : مرتضی


افشین نکیسا

خایلی زماته نیده هیشکی مرا //شعر بگم ، خط بزنم دفترا
شعر بگم تا ببه می دیل سوبوک//بینشینه می خاطر ویلان به چوک
خایلی زماته ایسامه منتظر // تا بیگیرم شعرا دوباره جی سر
الان کی وقتش فارسه من نانم // از چی بگم، از کی بگم ، حیرانم
می دیل خوایه شعر بگم گرّاگر//تا ببه از اشک می چوم خون فوشر
می دیل خوایه شعر بگم جی وطن//جی اون شهر و ده و دشت و دمن
جی اون بدبختی و بیچارگی // جی اون بی چیزی و آوارگی
خوایم بگم چره عقب مانده ییم// چی حق داریم بیبیم اگر زنده ییم
بگم امان چی بیم چی بوستان دریم//کویا ایسابیم و کویا شان دریم
بگم چوطو مثال هریون کشان//از چالکا دکفتیمی چا میان
خوایم بگم لایق باغ و گولیم // قفس نیه امی جیگا، بولبولیم
بگم چوطو عاین ایتا قورباغا// دکفتیمی میان لانتی جیگا
خوایم بگم چره چی واستی کاتو// میان لانتی خومو
بگم چوطو پیچا امی پوشت بام // زاکانا بوکوده قتل عام
خوایم بگم چره امی مرغ لان// ایسه همش اسیر شال زاکان
خوایم بگم چره ، چوطو ، از کایا // ایشپتکا خوره امی کیشکایا
بگم چره خانه ره الوار ناریم // بولاغ ناریم، باغ ناریم، دار ناریم
خوایم بگم دکفته کو بی پدر// جنگلان جام میان با تبر
بگم چره هر چی کونیم لاکیتاب // بازم قجه زنه امی چاغ آب
شب بامو باز دان نیشا زیر پایا // نفت ناریم تا دوکونیم سوتکایا
خوایم بگم چقد دغاییم اما // اردک مرغابی نماییم اما
بگم خرافات چوطو زاده به // بومورده خر چوطو ایمامزاده به
هزار و یک مطلب دیرینه یا // پیدا کونی واشکافی می سینه یا
زمانه خونریز و پدر سوخته یه// واستی ان دینی می لب دوخته یه

مهر 67 - فانی
طبقه بندی: شعر گیلکی، تصاویر،
برچسب ها: ایشپتکا، گیلکی،

  • راکت
  • گسیختن
  • کارت شارژ همراه اول